Conventionele garantie

Deze conventionele garantie is van toepassing op alle STIGA-motoren van het merk die zijn geïnstalleerd op Castelgarden-producten uit het assortiment Walk behind, Ride-on en frontmaaier, zoals vermeld op de volgende link gekocht tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 en geregistreerd op de officiële Castelgarden-website www.castelgarden.com/nl/.

Deze garantie is bedoeld als aanvulling op de garanties die worden geboden door dwingende wettelijke bepalingen, met dien verstande dat alle garantierechten die kunnen worden verleend onder dwingende wet- of regelgeving die van tijd tot tijd van toepassing is in de staat waarin de aankoop is gedaan, onaangetast blijven. Het blijft duidelijk dat de nietigheid, onwettigheid, ongeldigheid of ondoeltreffendheid, geheel of gedeeltelijk, van een van de bepalingen van deze Garantie onder de toepasselijke nationale wetten, geen invloed heeft op de geldigheid, wettigheid en doeltreffendheid van de overige bepalingen van deze Garantie.

 

1. DEFINITIES

Koper”: de natuurlijke persoon die het Castelgarden-product waarop het geïnstalleerd is, op de website heeft geregistreerd www.castelgarden.com/nl/.

"Aankoopdatum": de oorspronkelijke aankoopdatum van het Castelgarden-product bij de Geautoriseerde wederverkoper, zoals hieronder gedefinieerd, aangegeven op het ontvangstbewijs of een gelijkwaardig document;

"Term": 12 maanden vanaf het verstrijken van de wettelijke garantie of vanaf het verstrijken van mogelijke verdere officiële Castelgarden conventionele garantiecampagnes met betrekking tot de Castelgarden-producten en geleverd door de STIGA Group (met uitzondering van mogelijke conventionele garanties, uitbreidingen of prorogatie van de wettelijke garantie erkend door derden);

"Garantie": deze conventionele garantie;

"STIGA": de garant STIGA BV Sportlaan 9 - 4131 NN VIANEN, Nederland Btw-nummer: NL009447891B01;

Motoren”: 4-takt benzinemotoren met het merk STIGA en geïnstalleerd op STIGA-producten;

Castelgarden-product(en)”: Castelgarden-producten uit de Walk behind-, Ride-on- en Front-maaierserie, zoals vermeld op de volgende link waarop de motoren zijn geïnstalleerd;

"Geautoriseerde verkoper": geautoriseerde Castelgarden-wederverkoper waar het product is gekocht en/of het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum zoals weergegeven onder: www.castelgarden.com/nl/vind-een-winkel

 

2. GARANTIEVOORWAARDEN

2.1 Onderwerp en duur van de garantie

STIGA garandeert de motoren tegen productie- en materiaalfouten volgens de onderstaande voorwaarden, limieten en voorwaarden. De garantie van dit document is van toepassing bij het optreden van de volgende omstandigheden:

 1. de originele STIGA-motoren, geïnstalleerd op Castelgarden-producten, gekocht bij geautoriseerde Castelgarden-wederverkopers of via de officiële Castelgarden-website, tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022; en

 2. Castelgarden-producten geregistreerd op https://www.castelgarden.com/nl/productregistratie niet later dan 30 dagen na de aankoopdatum; en

 3. Castelgarden-producten waarvan kan worden aangetoond dat het jaarlijkse onderhoud is uitgevoerd; en

 4. ten gunste van de Koper.

De garantie van dit document is geldig voor de gehele termijn zoals hierboven gedefinieerd. 

2.2 Inhoud en uitsluitingen van deze Garantie

De garantie kan alleen worden toegepast op de motoren, zoals hierboven gedefinieerd, met uitsluiting van alle andere componenten, met inbegrip van in het bijzonder componenten die door derden zijn geproduceerd en op Castelgarden-producten zijn gemonteerd. Dergelijke componenten vallen onder de wettelijke garantie.

Als STIGA het bestaan van een ondeugd of defect in de motor erkent die geldig is geclaimd in overeenstemming met dit document binnen de termijn van deze garantie, wordt dit naar eigen goeddunken van STIGA beperkt tot de volgende alternatieve remedies:

 1. het kosteloos bevestigen van de motor of de onderdelen van de motor die defect zijn; of

 2. kosteloos vervangen van de motor of de onderdelen van de motor die defect zijn;

 3. In het geval dat het motortype van degene die defect blijkt te zijn niet beschikbaar is, zal STIGA de defecte motor (of delen ervan) vervangen door een vergelijkbare motor met dezelfde waarde.

De interventies, reparaties en vervangingen, indien gedekt door deze Garantie, zullen plaatsvinden zonder extra kosten voor de koper.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt in deze Garantie het volgende uitdrukkelijk uitgesloten: 

 1. Niet-originele STIGA-motoren of motoren die zijn gekocht bij een niet-erkende Castelgarden-dealer; 

 2. Motoren die worden gebruikt voor bemonstering en/of weergave of geïnstalleerd op Castelgarden-producten die worden gebruikt voor bemonstering en/of weergave;

 3. Motoren die zijn aangepast door de gebruiker of door derden;

 4. Defecten die voortvloeien uit normaal gebruik;

 5. Defecten veroorzaakt door misbruik of onjuist gebruik van de motor en/of het Castelgarden-product waarop deze is geïnstalleerd;

 6. Defecten die het gevolg zijn van onjuist of onvoldoende onderhoud, zoals bijvoorbeeld defecten die het gevolg zijn van materiaalcorrosie, het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of incompatibele producten, van bevestigingen die zijn uitgevoerd door derden die niet de Erkende Verkoper zijn;

 7. Defecten die het gevolg zijn van ongevallen en andere gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van defecten die onder deze Garantie vallen;

 8. Defecten veroorzaakt door onzorgvuldig vervoer van het Product (de verantwoordelijkheid ligt bij de koerier);

 9. gebreken die zichtbaar of gemakkelijk vast te stellen waren op het moment van de aankoop van het Castelgarden-product;

 10. veranderingen als gevolg van milieu-, klimaat- of andere omstandigheden;

 11. specifieke onderdelen zoals, maar niet beperkt tot, aan slijtage onderhevige onderdelen zoals rubberen pakkingen en alle toebehoren en alles wat als normale slijtage ten gevolge van gebruik kan worden beschouwd, zoals touwen en startveren, kaarsen, filters.

 12. werkzaamheden die niet vergelijkbaar zijn met reparaties onder garantie zoals, maar niet beperkt tot, installatie en afstelling van apparatuur, controles op de juiste werking, gebruiksaanwijzingen en/of andere advies-, verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden.

Deze Garantie is uitsluitend van toepassing op de Koper, zoals deze voortvloeit uit de registratie op de website https://www.castelgarden.com/nl.

Dit document vormt de enige aanvullende garantie die door STIGA op haar motoren wordt gegeven, elke aanvullende clausule, uitbreiding of impliciete garantie die door iemand anders wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. STIGA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, daar haar aansprakelijkheid beperkt is tot het uitproberen van de in deze Garantie uitdrukkelijk aangegeven rechtsmiddelen, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt. In het bijzonder zijn indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade uitgesloten.

In geval van garantievervanging van een motor:

 1. de vervangende motor niet in aanmerking komt voor een nieuwe garantie volgens de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn opgenomen;

 2. de vervangen motor wordt eigendom van Stiga.

2.3 Claimprocedure

Voor het correct indienen van een claim onder deze Garantie, dient de volgende procedure te worden gevolgd op straffe van verval. De correcte uitvoering van de volgende procedure laat toe om van de Garantie te genieten, op voorwaarde dat het defect door STIGA wordt erkend overeenkomstig dit document.

Voor het indienen van een klacht over een gebrek en/of defect aan de Motor dient de Koper binnen de termijn contact op te nemen met een Castelgarden erkende wederverkoper, het product waarop de vermeende defecte motor is geïnstalleerd, in goede staat van onderhoud af te leveren, samen met:

 1. kopie van het boekhoudkundig aankoopdocument van het Product en/of gelijkwaardig document met vermelding van de identificatiegegevens, het type en het model van het Castelgarden-product, de aankoopdatum, de leveringsdatum van het Product, de naam van de Koper en de plaats van levering van het Product;

 2. document waaruit de registratie van het Castelgarden-product blijkt op de Castelgarden-website;

 3. bewijs van het jaarlijks onderhoud van het product;

 4. een gedetailleerde beschrijving van het defect;

 5. indicatie of er een wil is om het product terug te geven indien de Garantie niet als effectief werd erkend.

Om na te gaan of de in dit lid bedoelde klachtenprocedure correct is uitgevoerd, wordt de datum van levering van het Product aan de erkende wederverkoper in aanmerking genomen.

Het bestaan van het gebrek zal worden geverifieerd door STIGA, of door het personeel dat door laatstgenoemde is aangesteld; derhalve is de doeltreffendheid van de Garantie uit hoofde van en voor de doeleinden van dit document altijd onderworpen aan de voorafgaande inspectie en goedkeuring door STIGA.

Indien STIGA, na een correct ingediende klacht overeenkomstig dit document, het bestaan van het defect erkent, zal het Castelgarden-product naar goeddunken van STIGA worden vervangen of gerepareerd overeenkomstig paragraaf 2.1 hierboven.

 

 
3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze Garantie is onderworpen aan het recht van het land waar de Klant zijn woonplaats heeft. 

Elke controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze Garantie zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van het land waarin de Klant zijn woonplaats heeft.

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.