Tavanomainen takuu

Tämä tavanomainen takuu koskee kaikkia STIGA-merkkisiä moottoreita, jotka on asennettu Castelgarden-tuotteisiin työnnettävien, ajettavien ja eturuohonleikkurien valikoimista, luettelo seuraavassa linkissä, ja jotka on ostettu 1.1.2022 ja 31.12.2023 välisenä aikana ja rekisteröity virallisella Castelgarden-verkkosivustolla www.castelgarden.com/fi.

Tämä takuu on tarkoitettu pakollisten lakisääteisten määräysten edellyttämien takuiden lisäksi, jolloin on tiedostettava, että tämä ei vaikuta mihinkään takuuoikeuteen, joka on voitu tilapäisesti tarjota pakollisten lakien tai määräysten nojalla sovellettavaksi siinä valtiossa, jossa osto on tehty. On edelleen tiedostettava, että minkään tämän takuun ehdon pätemättömyys, mitättömyys tai laittomuus kokonaan tai osittain sovellettavien kansallisten lakien nojalla ei vaikuta tämän takuun muiden ehtojen pätevyyteen, voimassaoloon tai laillisuuteen.

 

1. MÄÄRITELMÄT

"Ostaja": luonnollinen henkilö, joka on rekisteröinyt Castelgarden-tuotteen, johon se on asennettu, verkkosivustolla http://www.castelgarden.com/fi.

"Ostopäivä": Castelgarden-tuotteen alkuperäinen ostopäivä valtuutetulta jälleenmyyjältä, määritelty jäljempänä, merkitty kuittiin tai vastaavaan asiakirjaan

"Voimassaoloaika": 12 kuukautta lakisääteisen takuun päättymisestä tai mahdollisten muiden STIGA-konsernin tarjoamien Castelgarden-tuotteita koskevien virallisten STIGA-takuukampanjoiden päättymisestä (lukuun ottamatta mahdollisia tavanomaisia takuita, laajennuksia tai lakisääteisen takuun sovittelua kolmansien osapuolten tunnustamana)

"Takuu": tämä tavanomainen takuu

"STIGA": takaaja [STIGA Oy Kiitoradantie 14 B, 01530 Vantaa, Suomi – y-tunnus 0495448-5 | alv.rek]

"Moottorit": 4-tahtipolttomoottorit, jotka on merkitty STIGA:ksi ja asennettu Castelgarden-tuotteisiin

"Castelgarden-tuote/-tuotteet": Ne Castelgarden-tuotteet työnnettävien, ajettavien ja eturuohonleikkurien valikoimista, luettelo seuraavassa linkissä, joihin moottorit on asennettu

"Valtuutettu jälleenmyyjä": valtuutettu Castelgarden-jälleenmyyjä, jolta tuote on ostettu, ja/tai lähin valtuutettu huoltokeskus, joka näkyy seuraavassa linkissä https://www.castelgarden.com/fi/jalleenmyyjahaku

 

2. TAKUUEHDOT

2.1 Takuun aihe ja voimassaoloaika

STIGA takaa moottorit tuotanto- ja materiaalivirheiden varalta alla lueteltujen ehtojen ja rajojen mukaisesti. Tämän asiakirjan takuuta sovelletaan seuraavien olosuhteiden vallitessa:

(i)    alkuperäiset STIGA-moottorit, jotka on asennettu Castelgarden-tuotteisiin ja ostettu valtuutetuilta Castelgarden-jälleenmyyjiltä tai Castelgarden:n viralliselta verkkosivustolta 1.1.2022–31.12.2022

(ii)   Castelgarden-tuotteet, jotka on rekisteröity osoitteessa www.castelgarden.com/fi/tuoterekisterointi 30 päivän kuluessa ostopäivästä

(iii)  Castelgarden-tuotteet, joista voidaan osoittaa, että vuosihuolto on suoritettu

(iv)  ostajan hyväksi.

Tämän asiakirjan takuu on voimassa koko edellä määritetyn voimassaoloajan.

2.2 Tämän takuun sisältö ja poissulkemiset

Takuuta voidaan soveltaa vain edellä määriteltyihin moottoreihin, pois sulkien kaikki muut komponentit, mukaan lukien erityisesti kolmansien osapuolten tuottamat komponentit, jotka on koottu Castelgarden-tuotteisiin. Tällaisilla komponenteilla on lakisääteinen takuu.

Jos STIGA tunnustaa, että moottorissa on vika, josta on tämän asiakirjan mukaisesti tehty pätevä vaatimus tämän takuun voimassaolon aikana, STIGA kohdentaa siihen yksinomaisen harkintansa perusteella seuraavia vaihtoehtoisia korjaustoimenpiteitä:

(i)    moottorin tai sen viallisten osien korjaaminen maksutta tai

(ii)   moottorin tai sen viallisten osien korvaaminen maksutta

(iii)  Jos vialliseksi todetun moottorin tyyppiä ei ole saatavilla, STIGA korvaa viallisen moottorin (tai sen osat) samanlaisella moottorilla, jolla on sama arvo.

Jos tämä takuu kattaa toimenpiteet, korjaukset ja vaihdot, ne toteutetaan ilman lisäveloitusta ostajalle.

Tässä takuussa, rajoittamatta edellä mainittua, suljetaan erikseen pois seuraavat:

(i)      muut kuin alkuperäiset STIGA-moottorit tai moottorit, jotka on ostettu valtuuttamattomalta Castelgarden-jälleenmyyjältä

(ii)     näytteenottoon ja/tai esillepanoon käytettävät moottorit tai näytteenottoon ja/tai esillepanoon käytettäviin Castelgarden-tuotteisiin asennetut moottorit

(iii)    moottorit, joita käyttäjä tai kolmannet osapuolet ovat muokanneet

(iv)    normaalista käytöstä aiheutuvat viat

(v)     viat, jotka johtuvat moottorin ja/tai sellaisen Castelgarden-tuotteen väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä, johon moottori on asennettu

(vi)    viat, jotka johtuvat virheellisestä tai riittämättömästä huollosta; esimerkiksi viat, jotka aiheutuvat materiaalin korroosiosta, voimakkaiden puhdistusaineiden tai yhteensopimattomien tuotteiden käytöstä tai muiden kolmansien osapuolten kuin valtuutetun jälleenmyyjän tekemistä korjauksista

(vii)   viat, jotka aiheutuvat onnettomuuksista ja muista tapahtumista, jotka eivät johdu tämän takuun kattamista vioista

(viii)  viat, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta kuljetuksesta (vastuu on kuljetusliikkeellä)

(ix)    viat, jotka olivat näkyviä tai helposti havaittavissa Castelgarden-tuotteen ostohetkellä

(x)     ympäristö-, ilmasto- tai muista olosuhteista johtuvat muutokset

(xi)    tietyt komponentit, kuten muun muassa kulutukselle altistuvat varaosat, kuten kumitiivisteet ja mahdolliset lisävarusteet, sekä kaikki, mitä voidaan pitää normaalina käytöstä johtuvana kulumisena, kuten käynnistysnarut ja -jouset, tulpat ja suodattimet.

(xii)   toimet, jotka eivät ole verrattavissa takuunalaisiin korjauksiin, kuten muun muassa laitteiden asentaminen ja säätäminen, moitteettoman toiminnan tarkistukset, käyttöohjeet ja/tai muu neuvonta, hoito- ja huoltotoimet.

Tämä takuu koskee yksinomaan ostajaa, sillä se seuraa rekisteröinnistä verkkosivustolla www.castelgarden.com/fi.

Tämä asiakirja on ainoa lisätakuu, jonka STIGA on antanut moottoreilleen; kaikki muiden antamat lisälausekkeet, laajennukset tai epäsuorat takuut suljetaan erikseen pois. STIGA ei ole vastuussa mistään vahingoista, koska sen vastuu rajoittuu tässä takuussa nimenomaisesti ilmaistujen korjaustoimenpiteiden harjoittamiseen, ellei sovellettavissa laeissa toisin säädetä. Erityisesti epäsuorat, välilliset ja satunnaiset vahingot suljetaan pois.

Jos moottori vaihdetaan takuun nojalla:

(i)      korvaavalle moottorille ei annetta uutta takuuta tässä asiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti

(ii)     korvatusta moottorista tulee Stigan omaisuutta.

2.3 Vaatimusmenettely

Jotta tämän takuun mukainen vaatimus voidaan tehdä oikein, seuraavaa menettelyä on noudatettava menettämisrangaistuksen alaisena. Seuraavan menettelyn asianmukainen suorittaminen mahdollistaa takuun hyödyntämisen edellyttäen, että STIGA tunnustaa vian tämän asiakirjan mukaisesti.

Tehdäkseen valituksen moottorin viasta ostajan on otettava yhteyttä Castelgarden:n valtuuttamaan jälleenmyyjään takuun voimassaoloaikana ja toimitettava tuote, johon väitetysti viallinen moottori on asennettu, hyvin puhdistettuna, ja sen ohessa:

(i)    kopio tuotteen oston todentavasta kirjanpitoasiakirjasta ja/tai vastaavasta asiakirjasta, josta käyvät ilmi Castelgarden-tuotteen tunnistetiedot, tyyppi ja malli sekä ostopäivä, tuotteen toimituspäivä, ostajan nimi ja tuotteen toimituspaikka

(ii)   asiakirja, joka todistaa Castelgarden-tuotteen rekisteröinnin Castelgarden:n verkkosivustolla

(iii)  todiste tuotteen vuosihuollosta

(iv)  yksityiskohtainen kuvaus viasta

(v)   tieto siitä, halutaanko tuote takaisin, jos takuun ehtojen ei katsota täyttyvän.

Sen vahvistamiseksi, että tässä kohdassa kuvattu vaatimusmenettely on toteutettu oikein, tuotteen toimituspäivä valtuutetulle jälleenmyyjälle otetaan huomioon.

STIGA tai sen nimeämä henkilöstö varmentaa vian olemassaolon; siksi tämän asiakirjan mukaisen ja sen tarkoitusta palvelevan takuun pätevyys edellyttää aina STIGA:n ennakkotarkastusta ja valtuutusta.

Jos STIGA toteaa vian olemassaolon tämän asiakirjan mukaisesti oikein tehdyn valituksen jälkeen, Castelgarden-tuote vaihdetaan tai korjataan STIGA:n harkinnan mukaan edellä olevan kohdan 2.1 mukaisesti.

 
 
3. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

Tämä takuu on sen maan lakien alainen, jossa asiakas asuu.

Kaikki tämän takuun voimassaolosta, tulkinnasta ja täytäntöönpanosta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat alistetaan sen maan toimivaltaisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, jossa asiakas asuu.

Puutarhan koon mittaus
Piirrä puutarhasi alue kartalle ja löydä sopivimmat tuotteet.
Tuo kotisi lähemmäksi. Napsauta tai napauta piirtääksesi polun puutarhan ympärille alueen mittaamiseksi.

CookieBot