Kennisgeving

volgens artikel 13 van wetgeving (EU) 2016/679
Algemene wetgeving rond Gegevensbescherming

Met deze kennisgeving “Privacybeleid” wenst de gegevensbeheerder, zoals hieronder vermeld, u te informeren over de doelen en methodes van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de rechten die aan u worden verleend door de Wetgeving (EU) 2016/679 over de bescherming van een natuurlijk persoon met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (GDPR / Algemene Verordering Persoonsgegevens “AVG”) .

 

1. Wie is de Gegevensbeheerder

 

De gegevensbeheerder is STIGA  S.p.A. (hierna ook genoemd “STIGA” of “Gegevensbeheerder”), met hoofdkantoor in Via del Lavoro 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italië.

 

De Gegevensbeheerder heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid (“DPO” of “ ‘functionaris voor gegevensbescherming”) die je kunt contacteren om uw rechten uit te oefenen die opgelijst zijn in artikel 8 hieronder, alsook voor verdere informatie te vragen, op volgende adressen: STIGA NV, Galgenveldstraat 25a, 8700 Tielt, België, e-mail: nancy.vervenne@stiga.com.

 

2. Welke persoonlijke gegevens verwerken we

 

Voor de doelen die verder in deze Kennisgeving staan, verwerkt de Gegevensbeheerder de volgende persoonlijke gegevens:

• gangbare gegevens en contactgegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum en - plaats, btw-code, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere adressen;

• gegevens over je gezondheidstoestand (vb. het mogelijk toebehoren tot een beschermde categorie);

• financiële gegevens (vb. je inkomen).

 

3. Doelen van de verwerking en wettelijke basis

 

Het verwerken van je persoonlijke gegevens is nodig voor het aanwervingsproces, waaronder en niet beperkt tot, het bekijken van je CV en organiseren van sollicitaties, gericht op een mogelijke totstandkoming van een werkafspraak.
De wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens is daarvoor de stappen doorlopen op vraag van het gegevensonderwerp vooraleer een contract aan te gaan, volgens Artikel 6, eerste paragraaf, letter b), van de AVG; daarom is je akkoord niet nodig om de verwerking toe te staan.
Wat betreft jouw medische gegevens, is de wettelijke basis hiervoor jouw akkoord.

 

4. De natuur van verwerken van persoonlijke gegevens en gevolgen van weigering

 

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens, ook betreffende uw gezondheid, is verplicht voor het aanwervingsproces, en daarom zal uw weigering om dergelijke persoonlijke gegevens te geven, ervoor zorgen dat de Gegevensbeheerder dit niet kan verwerken.

 

5. Bewaren van gegevens

 

De gegevensbeheerder zal uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden verwerken, alleen gedurende de nodige tijd voor het beheer van het aanwervingsproces. Met name uw CV zal worden opgeslagen door Stiga gedurende drie jaar na ontvangst ervan, en het zal daarna verwijdert worden.

 

6. Hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt

 

Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt volgens de voorzieningen van de AVG, op papier en met geautomatiseerde tools en telematica, voor de bovenvermelde doeleinden en met gepaste methodes om de veiligheid en vertrouwelijkheid te verzekering in overeenstemming met artikel 32 van de AVG.

 

7. Waarvoor uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecommuniceerd en wie kan er kennis van nemen

 

Voor de doeleinden hierboven vermeld in paragraaf 3 zullen uw persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt voor werknemers, externe adviseurs en in het algemeen STIGA werknemers, die zullen handelen als geautoriseerd persoon voor het verwerken van persoonlijke gegevens, specifiek aangewezen als interne afgevaardigde.

Daarnaast zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door volgende derde partijen:

a) serviceproviders voor het beheer van het IT systeem;
b) juridische en adviesdiensten;
c) rekruteringsdiensten;
d) andere serviceproviders.

De bovenstaande instanties zullen, in sommige gevallen werken als autonome gegevensbeheerder, in andere gevallen als gegevensbeheerders die specifiek aangeduid zijn door de gegevensbeheerder volgens artikel 28 van de AVG. U kunt een lijst aanvragen van uw dataverwerkers via de contactgegevens vermeld in artikel 1 hierboven.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet openbaar worden gemaakt.

 

8. Uw rechten als betrokkene

 

Met betrekking tot de verwerking die wordt beschreven in deze Kennisgeving, kunt u alle rechten uitoefenen die in dit gedeelte worden beschreven in overeenstemming met de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG. Met name:

Beheer van uw gegevens - Recht van toegang - Artikel 15 van de AVG: recht om van de gegevensbeheerder de bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en, waar dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie (ook door hiervan een kopie te ontvangen):
a) de doeleinden van de verwerking;
b) categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden bekendgemaakt;
d) de beoogde periode gedurende wanneer de persoonsgegevens worden opgeslagen of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
e) het bestaan van het recht om de beheerder te verzoeken tot rechtzetting of wissen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
g) de bron van de persoonsgegevens, indien niet rechtstreeks verzameld;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering;

Herstel van onjuiste of onvolledige informatie - Recht van rechtzetting – Artikel 16 van de AVG: het recht om onverwijld onjuiste persoonsgegevens recht te zetten of de integratie daarvan te verkrijgen;

Wissen - Recht om te wissen – Artikel 17 van de AVG: het recht om onverwijld uw persoonsgegevens te laten wissen door de beheerder, in geval dat:
a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anders zijn verwerkt;
b) u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
c) u verzet zich tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op wettelijke basis;
d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
f) de persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de aanbieding van diensten van de informatiemaatschappij, zoals vermeld in artikel 8 van de AVG, eerste paragraaf.

Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken, kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat, als u verzoekt om het wissen van uw persoonlijke gegevens, wij uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van officiële autoriteit, die aan de gegevensbeheerder is gehecht, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. We kunnen bijvoorbeeld een deel van uw informatie bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en controleverplichtingen.

Beperking van verwerking - Recht op beperking van verwerking – Artikel 18 van de AVG: recht om van de beheerder de beperking van verwerking te ontvangen als:
a) de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die de beheerder in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
b) de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan vraagt om de beperking van het gebruik ervan;
c) de beheerder de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar ze voor u nodig zijn voor het opmaken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
d) u hebt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG, eerste paragraaf, in afwachting van de verificatie of de wettige gronden van de beheerder die van u opheffen.

Datatoegang en overdraagbaarheid - Recht op overdraagbaarheid – Artikel 20 van de AVG: het recht om de persoonlijke gegevens, die betrekking hebben tot uzelf en die werden doorgegeven aan de gegevensbeheerder, te ontvangen in een gestructureerd formaat, veel gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en het recht om hetzelfde door te geven aan een andere gegevenscontroller zonder belemmering, als de verwerking is gebaseerd op toestemming en is gemaakt met geautomatiseerde middelen. Bovendien heeft u het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de gegevensbeheerder naar een andere gegevensbeheerder worden doorgestuurd, als dit technisch mogelijk is;

Klachtenidien een klacht in bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit door een kennisgeving te richten aan Italiaans toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Rome, e-mailadres: protocollo@pec.gpdp.it of de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de gegevensbeheerder en de DPO via de contactgegevens die zijn vermeld in het voorgaande artikel 1. Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen om uw identiteit te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen voor uw aanvraag.

Search engine powered by ElasticSuite
Grootte van uw tuin opmeten
Teken uw tuin op de kaart en vind de meest geschikte producten.
Zoom in op uw eigendom. Klik of tik om een ​​pad rond uw tuin te tekenen om het gebied te meten.